Portál elektronických služieb Katolíckej cirkvi
e c c l e s i a
Ďalšie informácie

Služby

Portál elektronických služieb ECCLESIA zastrešuje viaceré oblasti:

Komunikačná platforma a obeh dokumentov

Komunikačná platforma zabezpečuje modernú a bezpečnú komunikáciu medzi jednotlivými úradmi a osobami nielen v rámci, ale i medzi (arci) diecézami.
Komunikačná platforma realizuje elektronickú komunikáciu Cirkvi na Slovensku: zabezpečené poštové schránky na doméne ecclesia.sk, informačnú infraštruktúru a adresárové služby a tímové služby v rámci jednotlivých súčastí (osobné a zdieľané kalendáre, osobné a zdieľané adresáre kontaktov, mobilné využívanie a zdieľanie dokumentov a súborov).

Univerzálne kontaktné miesta

Univerzálne kontaktné miesta slúžia ako asistované miesta umožňujúce komunikovať v rámci Cirkvi.
Kontaktné miesta zabezpečujú komunikáciu medzi farnosťami a arcibiskupskými i biskupskými úradmi v ramci Katolíckej cirkvi na Slovensku na jednotnom princípe tak, aby fungovali ako univerzálna služba pre obeh, schvaľovanie, správu a archiváciu formulárov a dokumentov.
Vďaka kontaktným miestam na farách, ktoré slúžia ako asistované miesta umožňujúce komunikovať v rámci Cirkvi, tak namiesto žiadateľa bude putovať jeho požiadavka.

Správa identít

Jednotlivé služby portálu využívajú distribuovanú správu identít a rolí, pričom každá zapojená súčasť (diecéza) spravuje svoje identity.
Správa indentít (IDM, identity manager) je systém na elektronickú správu údajov o osobách a iných objektoch v organizácii (napr. farnostiach), ich vzájomných väzbách, prístupových právach do informačných systémov a k ďalším objektom, zmenách na základe konkrétnych udalostí, atď.

Portfólio

Cirkev sa vždy snažila komunikovať s veriacimi tak, aby ľahko vybavili bežné administratívne záležitosti, čo v čase rodiacej sa informačnej spoločnosti nie je ľahké tradičnými prostriedkami zabezpečiť. Ak sa však moderné technológie vhodne používajú, môžu priniesť veľa dobrého, zlepšiť komunikáciu v rámci Cirkvi a veriacim uľahčiť vybavovanie administratívnych záležitostí.

Portál elektronických služieb preto ponúka neustále sa rozširujúce spektrum služieb:

Elektronická pošta

Zabezpečené e-mailové schránky

Elektronické formuláre

Univerzálne kontaktné miesta

Procesy cirkevných súdov

Elektronizácia služieb tribunálu

Rýchle správy

Zabezpečený instant messaging

Privátny cloud

Zdieľanie a správa dokumentov

Správa používateľov

Správa identít a rolí

Čo treba vedieť

Informácie o elektronických službách Katolíckej cirkvi.

 • Loca credibilia

  12. - 13. storočie

  Cirkev od stredoveku ukladá, vydáva a overuje dokumenty. Prevádzkovala verejné právnické inštitúcie, uznané bulou Ondreja II. z roku 1231, ktoré boli v sídlach biskupstiev, prepošstiev alebo konventoch v Bratislave, Nitre a Spišskej Kapitule. Portál elektronických služieb ECCLESIA spája minulosť a súčasnosť digitálne.

 • Ecclesia a médiá

  Newsletter ECCLESIA INFO

  Informačný list portálu elektronických služieb. Obsahuje rozhovory s predstaviteľmi zapojených súčastí, informácie o portáli služieb a jeho využívaní v Katolíckej cirkvi na Slovensku pri nábehu ostrej prevádzky v roku 2013.
  Ecclesia info [pdf]: 1/2013 - 2/2013 - 3/2013
   

  ECCLESIA na kongrese ITAPA

  V roku 2012 bol portál elektronických služieb predstavený verejnosti a ocenený na mezinárodnej konferencii ITAPA, ktorá je zameraná na implementáciu informačných technológií v štátnej správe a v službách občanom. Vyberáme z prezentácií portálu ECCLESIA na kongrese ITAPA v rokoch 2012 - 2015:
  ITAPA 2012 - ITAPA 2013 - ITAPA 2014 - ITAPA 2015 - ITAPA 2017

 • Ako služby využiť?

  Informácia pre veriacich

  Službu je možné využiť v rámci univerzálnych kontaktných miest na farských úradoch (pri vybavovaní dokumentov) a na (arci) biskupských úradoch (v rámci procesov cirkevných súdov).

 • Ako sa zapojiť?

  Farnosti a cirkevné organizácie

  Participujúce súčasti sú partikulárne cirkvi (dieczézy), resp. subjekty na ich úrovni. Farnosti a cirkevné organizácie sa tak môžu zapojiť len ako súčasti partikulárnych cirkví, do ktorých prináležia.

 • Memorandum

  KBS a ČBK o elektronizácii cirkevných procesov

  V Nitre, 11.4.2018, na spoločnom plenárnom zasadnutí biskupských konferencií biskupi KBS a ČBK prijali memorandum o elektronizácii cirkevných procesov, elektronickej komunikácii a informačnej bezpečnosti. Ako základ pre kooperáciu v oblasti identitného priestoru a elektronických služieb má slúžiť Portál elektronických služieb ECCLESIA. Celý text memoranda je k dispozícii na stránke TK KBS.

 • GDPR

  Ochrana osobných údajov

  Portál elektronických služieb spĺňa požiadavky ochrany osobných údajov. Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb sa riadi Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Zapojené súčasti

Participujúce súčasti sú partikulárne cirkvi, resp. subjekty na ich úrovni.

Súčasti v ostrej prevádzke (plne participujúce):

Bratislavská arcidiecéza

Konferencia biskupov Slovenska

Rožňavská diecéza

Súčasti v štádiu analýzy:

Žilinská diecéza

Košická eparchia

Participujúce súčasti nemusia byť zapojené do využívania všetkých služieb platformy ECCLESIA. Využívanie jednotlivých služieb súvisí s požiadavkami, ale i technickými možnosťami zapojených súčastí Katolíckej cirkvi na Slovensku.

Pre používateľov z participujúcich súčastí je k dispozícii interný portál používateľov elektronických služieb portal.ecclesia.sk. Prístup na portál vyžaduje prihlásenie, prihlasovacie údaje je možné získať u správcov IT zapojených súčastí.

Ocenenia

Cena ITAPA 2012

V rámci 11. ročníka súťaže o najlepší projekt v oblasti informatizácie verejnej správy Cena ITAPA 2012 získal projekt ECCLESIA - kontaktné miesta Katolíckej cirkvi 3. miesto v kategórii Nové služby. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo v rámci medzinárodnej konferencie ITAPA, zameranej na implementáciu informačných technológií v štátnej správe a v službách občanom.
Ocenenie patrí zadávateľovi projektu - Konferencii biskupov Slovenska i realizátorovi - Novell Slovakia, s.r.o.
V zdôvodnení ocenenia sa píše: Projekt je dôkazom, že spojenie tradície a najmodernejších technológií je možné. Použité komplexné technické riešenie je inovatívne a postavené na otvorenej platforme.

 

O platforme

ECCLESIA (z lat. cirkev, chrám) je projekt v gescii Konferencie biskupov Slovenska, ktorého primárnym zámerom je zjednodušenie komunikácie medzi veriacimi a úradmi Katolíckej cirkvi. Cieľom projektu je vytvoriť potrebnú infraštruktúru pre komunikáciu medzi arcidiecézami a diecézami v ramci Katolíckej cirkvi na Slovensku na jednotnom princípe tak, aby fungovala ako univerzálna služba. Vďaka kontaktným miestam na farách, ktoré slúžia ako asistované miesta umožňujúce komunikovať v rámci Cirkvi, tak namiesto žiadateľa bude putovať jeho požiadavka.
Ovocím vytváranej potrebnej infraštruktúry a s tým súviciacej technologickej základne je i elektronizácia procesov v rámci cirkevných inštitúcií.

Informácie o projekte: výkonný sekretár KBS a riaditelia (arci) biskupských úradov zapojených súčastí.